| | | |
:
:
:
:

http://www.super.kg

Title :

: - ; - ;

Description: - ; - ;

: HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: nginx/1.14.2\r\nDate: Fri, 24 Mar 2023 16:42:09 GMT\r\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8\r\nConnection: close\r\nSet-Cookie: fullRand=1; expires=Sun, 23-Apr-2023 16:42:09 GMT; Max-Age=2592000; path=/\r\nSet-Cookie: randBrand=0; expires=Sun, 23-Apr-2023 16:42:09 GMT; Max-Age=2592000; path=/\r\nCache-Control: max-age=0, must-revalidate, no-cache, no-store, private\r\nPragma: no-cache\r\nExpires: Fri, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT\r\nSet-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6InBOTUJCV1Z4TG1VRTFqb2t2blRTNXc9PSIsInZhbHVlIjoiY1NnTmVxcm11WUFyaWwwQU5QcnZxYjUvc3ZlY08zeHh0S3AvWVcwcnZyd3FSc0ZsOHFFY3dHemxrRW1Ua0NhM244M3l5SVRGQ3V6Rmg3OGlRVk9MUlcrcU9KY2hVMjlkZk5nQkhKTkxYZ1ltN3hlc2NVUHZpM3V2bWRSYVFya3oiLCJtYWMiOiIzNjI1MGI2NzYyNTNmOGM2MTEwMWEwN2UzOTIwYmQyZWVhNGM3YTBiY2M2OTQ2ZDVmNTk0NzVlOGE1YzExM2QxIiwidGFnIjoiIn0%3D; expires=Fri, 24-Mar-2023 18:42:09 GMT; Max-Age=7200; path=/; samesite=lax\r\nSet-Cookie: superkg_session=eyJpdiI6Imp5L0NTS1lJUnZteGlWSW5LdnQ0Umc9PSIsInZhbHVlIjoiYm1iejdNZWlkMDgvYWRzLzdkc1hFYklVZ3lySkl0TnB0em1MbVVsVkszY3p6SjVqTGFLZ0VsNnpXd3pEZjkySHhBbDJhMUk2Z25MWC9zaGpHRHFwc1gxNVFlTDZnbjA0QTM1UEFaTGtvb0xhM0xZaEJIQ0FQLzdpVnE5TEtzcFMiLCJtYWMiOiJjYTkzNzgwNDdkMTYwOTNkOWQwMGNiYjAyMDUwYTdhYTZhOGYwZTJkMTg1YjdhYjk3MDJlMDBhMTgyYjRjZDRhIiwidGFnIjoiIn0%3D; expires=Fri, 24-Mar-2023 18:42:09 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly; samesite=lax\r\nVary: Accept-Encoding\r\n

(): 0.11113119125366

: \n \n\n\n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n S \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 11:32 2023-03-17 | \n \n\n \n \n\n\n \n \n -2023: _ ___ ()\n\n\n 18374\n\n\n 0\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 22:07 2023-03-24 | , -\n \n\n \n \n\n\n \n \n \"љ_S , _S _S\". \n\n\n 111\n\n\n 0\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 21:58 2023-03-24 | \n \n\n \n \n\n\n \n \n _ ()\n\n\n 303\n\n\n 0\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 20:55 2023-03-24 | , \n \n\n \n \n\n\n \n \n \n\n\n 293\n\n\n 0\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 20:45 2023-03-24 | \n \n\n \n \n\n\n \n \n () \n\n\n 497\n\n\n 0\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 20:09 2023-03-24 | \n \n\n \n \n\n\n \n \n 뙙 \n\n\n 945\n\n\n 0\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 20:00 2023-03-24 | -\n \n\n \n \n\n\n \n \n , : “ – ”\n\n\n 155\n\n\n 0\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 19:11 2023-03-24 | , \n \n\n \n \n\n\n \n \n __ 3 \n\n\n 814\n\n\n 0\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 19:00 2023-03-24 | -\n \n\n \n \n\n\n \n \n , , : “ , 20 ___ ...”\n\n\n 279\n\n\n 0\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 18:42 2023-03-24 | \n \n\n \n \n\n\n \n \n 27- \n\n\n 258\n\n\n 0\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 18:26 2023-03-24 | , \n \n\n \n \n\n\n \n \n _ ___ 140 \n\n\n 819\n\n\n 0\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n ʙ \n \n\n \n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n . \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 䙙 _ 50 \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \", , \". \" , !\" \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n __\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \" - \". \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n _ \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 12 \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n ! 30 _ \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \n\n\n\n \n \n \n 1058, 17-23-, 2023-. \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n\n \n\n\n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \n\n \n 1999 -\n \n __ __ ___\n \n\n \n\n \n\n\n \n \n\n \n\n \n 2005 -\n \n \n \n\n \n\n \n\n\n \n\n \n _\n \n\n \n \n\n \n\n \n 2011 -\n \n ____ __\n \n\n \n\n \n\n\n \n \n\n \n\n \n 1950 -\n \n ,    \n \n\n \n\n \n\n\n \n\n \n \n\n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n\n \n \n \n\n\n \n\n \n \n SUPER.KG \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n [ _ _ \n \n \n \n\n \n 0\n \n \n \n 1596\n \n \n \n \n 23 _ \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n _ | \n \n \n \n\n \n 0\n \n \n \n 1582\n \n \n \n \n 23 _ \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n ^_ \n \n \n \n\n \n 0\n \n \n \n 1109\n \n \n \n \n 10 _ \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n 0\n \n \n \n 773\n \n \n \n \n 11 _ \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \"ʙ _ \" _ \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \" \" \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \" _ \" \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \"!\". \" _S \"\n \n \n\n\n \n\n\n \n S\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n SAIMA’ ! ^ + 2 S\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 30 _ , SMS!\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n - MegaPay S S_ \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ! 30 _ \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n : \"MEGA 8,7 \"\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n , 50-Globus __ !\n \n \n \n\n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n\n \n \n \n\n\n \n \n \n \n -\n \n\n \n \n \n \n _\n __ _\n \n \n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n ^ǘ^^ R ... \n \n \n \n \n S ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ...\n \n \n \n \n \n \n ^ ^^ \n \n \n \n \n ...\n \n \n \n \n \n \n ^^. 18- Ҙ... \n \n \n \n \n ...\n \n \n \n \n \n \n R Ƙ^Ę ^ \n \n \n \n \n 15- ...\n \n \n \n \n \n \n : R \n \n \n \n \n ...\n \n \n \n \n \n \n Ҙ^ ̘͘^ \n \n \n \n \n ...\n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n , : [ k\n \n \n \n \n . S, ...\n \n \n \n \n \n \n : [ R ...k\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n , : " "\n \n \n \n \n ...\n \n \n \n \n \n \n S, ___ \n \n \n \n \n ?\r\n , , -?..\n \n \n \n \n \n \n , : [, ʘ^ k\n \n \n \n \n ...\n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n ^͘Ę^ R \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ^^ \n \n \n \n \n ...\n \n \n \n \n \n \n ^Ę^ ʘ^\n \n \n \n \n , ...\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n __ ...\n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n 80 ^^ ^ʘ \n \n \n \n \n _ ...\n \n \n \n \n \n \n -2023 \n \n \n \n \n ...\n \n \n \n \n \n \n ^ \n \n \n \n \n ...\n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n -\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n ^_ ^ S \n \n \n\n \n \n \n 2 \n \n \n \n \n 0 \n \n \n \n 87\n \n \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n " " \n \n \n\n \n \n \n 7 \n \n \n \n \n 0 \n \n \n \n 480\n \n \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n " " \n \n \n\n \n \n \n 8 \n \n \n \n \n 0 \n \n \n \n 3818\n \n \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n & S \n \n \n 00:03:02\n \n\n \n \n \n \n - \n \n \n 00:03:24\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n 00:03:28\n \n\n \n \n \n \n ___ \n \n \n 00:02:48\n \n\n \n \n \n \n ^_ ^ S \n \n \n 00:00:00\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n 00:00:00\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n\n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n (2022)\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 2 (2019)\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ZOR (2017)\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n _ (2018)\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n (2015)\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n (2019)\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n (2017)\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1 - 12 (2019 )\n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1 - 11 (2019 )\n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1 - 10 (2019 )\n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1 - 9 (2019 )\n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1 - 8 (2019 )\n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1 - 7 (2019 )\n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1 - 6 (2019 )\n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n (2022)\n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n (2021)\n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n " ". (2020)\n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n (2019)\n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n (2019)\n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n (2019)\n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n 60', " " (2018) (2018)\n \n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n\n\n \n\n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n R \n \n \n \n \n -\n \n \n \n \n SUPER.KG \n \n \n \n \n -\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n __ \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n +(996) 779 47 39 39\n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n pr@super.kg\n \n \n \n \n\n\n\n\n \"-\" __ \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n +(996) 770 882 777\n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n +(996) 312 882 777\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

.